นโยบายคุณภาพ

        บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ สำหรับเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยมีแนวทางการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ทิศทางกลยุทธ์และบริบทขององค์กร รวมทั้งข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        การดำเนินการของกิจกรรมต่างๆ ในบริษัทอย่างเป็นกระบวนการ มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบจะทำให้สามารถชี้บ่งตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ โดยบริษัทตระหนักดีว่าความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นดัชนีสำคัญที่จะชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า และความรุ่งเรืองของบริษัท
        บริษัทส่งเสริมให้มีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสาร การฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรภายในทุกคนทุกระดับในองค์กรตระหนัก และปฏิบัติงานให้มีผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งสื่อสารบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ

536.79 KB

22 ก.ย. 2563

แสดง 1 ถึง 1 จากทั้งหมด

มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรา

เรายินดีพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน

Copyright © 2020 Kulthorn.com All Rights Reserved