นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสำหรับเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกัน การควบคุมมลภาวะและจัดการของเสียที่เกิดจากการดำเนินการของกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ และให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยง การกำจัดความเสี่ยงอันตรายไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรเห็นชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีว อนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ

        การดำเนินการของกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นกระบวนการ มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถชี้บ่งตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

        บริษัทส่งเสริมให้มีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสาร การฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรภายในทุกคนทุกระดับในองค์กรตระหนัก และปฏิบัติงานให้มีผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งสื่อสารบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

635.91 KB

22 ก.ย. 2563

แสดง 1 ถึง 1 จากทั้งหมด

มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรา

เรายินดีพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน

Copyright © 2020 Kulthorn.com All Rights Reserved